OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ GENERAŁ SERWIS WOJCIECH URBANOWICZ 19-300 EŁK, UL. SIKORSKIEGO 34

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, stanowią ogólne warunki sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. i mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy GENERAŁ SERWIS WOJCIECH URBANOWICZ 19 300 Ełk, ul. Sikorskiego 34, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami fizycznymi, zwanymi dalej „Kupującym”. Sprzedawca i Kupujący zwani są łącznie „Stronami”.

§ 1
Przedmiot Umowy Sprzedaży Sprzedawca zawiera z Kupującym umowy sprzedaży towarów na podstawie aktualnego i upublicznionego asortymentu Sprzedawcy, zwane dalej „Umową Sprzedaży”, w sposób określony w §2.

§ 2
Zawarcie Umowy Sprzedaży 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta wówczas, gdy Kupujący lub upoważniona przez niego osoba złoży zamówienie na towar znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy, wraz z określeniem zamawianego towaru, jego ilości i terminu dostawy, a Sprzedawca lub upoważniona przez niego na piśmie osoba (w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia), potwierdzi jego przyjęcie co do przedmiotu sprzedaży, jego ilości oraz terminu dostawy. Do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi, w przypadku braku potwierdzenia zamówienia w tym terminie, w jakimkolwiek zakresie. 2. Kupujący, który złoży zamówienie, potwierdza tym samym akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sprzedającego, bądź bezpośrednio u Sprzedawcy. Stanowią one integralną część Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Kupującymi.

§ 3
Cena Przy każdej Umowie Sprzedaży obowiązuje cena towaru określona w cenniku Sprzedawcy, który Przy każdej Umowie Sprzedaży obowiązuje cena towaru określona w cenniku Sprzedawcy, który obowiązuje w dniu zakupu. W przypadku braku cennika asortyment wyceniany jest indywidualnie. obowiązuje w dniu zakupu. W przypadku braku cennika asortyment wyceniany jest indywidualnie.

§ 4
Jakość i ilość towaru Ilości oraz wyposażenie produktów zawarte jest w ofercie będącą również potwierdzeniem zamówienia.

§ 5
Warunki dostawy Towar dostarczany jest przez Sprzedającego, chyba że Strony ustalą inaczej. Sprzedawca może dokonywać dostawy za pomocą osób trzecich. Sprzedawca może żądać od Kupującego odszkodowania, w przypadku gdy Kupujący nie odbierze towaru od Sprzedawcy, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu. Ponadto może również odstąpić od Umowy Sprzedaży. Rozładunek towaru jest po stronie Kupującego.

§ 6
Termin płatności i odsetki 1. Termin płatności za zakupiony przez Kupującego towar, wskazany będzie przez Sprzedawcę na fakturze doręczonej Kupującemu. 2. Data wpływu płatności dokonywanej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy oznacza datę zapłaty. Kupujący zapłaci odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art. 481k. c za wszelkie opóźnienia w zapłacie. 3. W przypadku złożenia reklamacji przez Kupującego, termin płatności wskazany na fakturze, nie ulega zmianie. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 7
Reklamacje 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów w momencie, gdy właściwości tych towarów nie odpowiadają specyfikacjom wskazanym w § 4. Do rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien podać następujące dane: - przyczynę reklamacji, - numer zamówienia i datę wysyłki towaru, - numery identyfikacyjne reklamowanych szyb, ślusarki, stojaków, - ilość oraz wartość reklamowanego towaru. Reklamacje należy zgłaszać tylko i wyłącznie w Formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego GENERAŁ SERWIS i przesyłać w formie elektronicznej na podany adres mailowy. Gdy Kupujący stwierdzi wady fizyczne, czyli niezgodności ze specyfikacjami wskazanymi w § 4 bądź też, że towary zostały wydane w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy, jednak nie później niż: - w ciągu 48 godzin od daty odbioru towaru, w przypadku wydania towaru w stanie niekompletnym lub przy wadach/uszkodzeniach możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy lub bezpośrednio po niej. W momencie upływu wskazanych terminów reklamacja, nie będzie podlegać rozpatrzeniu przez Sprzedawcę. 2. Za skutki spowodowane zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem Sprzedawca nie odpowiada. 3. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego zobowiązany jest on, według własnego wyboru, do: - dostawy towaru wolnego od wad, czyli zgodnego ze specyfikacjami, o których mowa w § 4 lub dostawy wyłącznie brakujących elementów * dostawa na terenie Polski lub odbiór osobisty w siedzibie firmy GENERAŁ SERWIS - do wystawienia faktury korygującej na wartość odpowiadającą uznanej reklamacji oraz potrącenia kwoty korekty z ceną za towary sprzedawane Kupującemu w oparciu o kolejną Umowę Sprzedaży, bądź też do zwrotu Kupującemu kwoty korekty, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury korygującej. 4. Kupujący umożliwi Sprzedawcy przeprowadzenie analizy i oględzin pełnej ilości reklamowanych towarów. Dostarczenie próbek nie zwalnia go jednak z obowiązku zachowania towarów w reklamowanej ilości. 5. W terminie 7 dni roboczych od daty kompletnego zgłoszenia reklamacji, Sprzedawca udzieli Kupującemu pisemną odpowiedź na zgłoszoną reklamację. Sprzedający nie będzie rozpatrywać złożonych reklamacji niezawierających wszystkich wymaganych informacji i/lub dokumentów, o których mowa w § 7.

§ 8
Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne inne roszczenia, poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, w tym roszczenia z tytułu rękojmi wynikające z wad towaru lub braków towaru (inne niż określone w niniejszych OWS), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, roszczenia odnośnie zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny towaru, o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich, a także za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.

§ 9
Zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy 1. Dostawa towaru może zostać uzależniona od dokonania przez Kupującego przedpłaty, zadatku lub innego zabezpieczenia. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towarów, jeżeli Kupujący nie przedstawi w/w zabezpieczenia. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru, aż do momentu uiszczenia przez Kupującego jego wartości. 3. Gdy Kupujący spóźni się z zapłatą za towary, wówczas pokryje wszelkie koszty i szkody poniesione z tego powodu przez Sprzedawcę. Kupujący zwróci Sprzedającemu w pełnym wymiarze koszty windykacji wierzytelności Sprzedawcy (np. koszty obsługi prawnej w tym zakresie).

§ 10
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 1. Gdy Kupujący spóźni się z odbiorem towarów, Sprzedawca może wyznaczyć nowy termin odbioru towarów, uzależniony od posiadanych wolnych mocy w zakresie załadunku lub transportu, bądź też całkowicie odstąpić od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednocześnie zażądać od Kupującego odszkodowania za poniesione szkody. 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe, gdy zaistnieją nieprzewidziane trudności techniczne związane z warunkami zamówienia, powodujące, że wykonanie Umowy Sprzedaży stanie się niemożliwe lub utrudnione lub gdy nastąpi zdarzenie o charakterze siły wyższej (m. in. wojna, strajk, nieregularne dostawy surowców i energii, inne zdarzenia powodujące znaczne przerwy w ruchu zakładu Sprzedawcy).

§ 11
Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, dotycząca zawarcia lub wykonania Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, dotycząca zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży dokonywana będzie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adresy wskazane przez strony na piśmie.piśmie.

§ 12
Zastosowanie OWS 1. Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie od daty ich udostępnienia Kupującemu przez Sprzedawcę do momentu zastąpienia ich kolejnymi ogólnymi warunkami sprzedaży ustalonymi przez Sprzedawcę. 2. W dowolnym czasie OWS mogą być zmienione przez Sprzedającego. Wejście ich w życie następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 13
Prawo właściwe. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów 1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierane przez nie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieregulowanych przez OWS do Umów Sprzedaży, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego (z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980roku). 2. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego, wszelkie spory wynikające z postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS.
Szukaj