KARTA GWARANCYJNA GENERAŁ SERWIS

1. Firma GENERAŁ SERWIS URBANOWICZ WOJCIECH jako producent stolarki PVC oraz ślusarki aluminiowej gwarantuje jej wysoką jakość pod warunkiem przestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji użytkowania Stolarki z PVC i ślusarki aluminiowej.

2. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji jest konieczne posiadanie oryginalnej karty gwarancyjnej.

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Producent udziela gwarancji na dostarczone wyroby i towary w następującym wymiarze:

a) stolarka okienną z PVC
- z montażem na okres 36 miesięcy,
- bez montażu na okres 12 miesięcy,

b) stolarka drzwiowa z PVC
- z montażem na okres 24 miesięcy,
- bez montażu na okres 12 miesięcy,

c) ślusarka aluminiowa
- montażem na okres 24 miesięcy,
- bez montażu na okres 12 miesięcy,

d) drzwi wejściowe z PVC i aluminium do obiektów użyteczności publicznej i sklepów na okres 12 miesięcy,

 e) gwarancją 12 miesięczną objęte są następujące elementy dodatkowe i towary: nawiewniki, pochwyty, samozamykacze, elektrozaczepy, siłowniki, otwieracze do naświetli, zamki i wkładki drzwiowe materiałowe, moskitiery, parapety.

5. W przypadku, gdy na podstawie umowy z producentem kupującemu przysługują inne warunki gwarancji w stosunku do zawartych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

6. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru produktu od Firmy GENERAŁ SERWIS URBANOWICZ WOJCIECH, z tym, że uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji mogą być wykonane dopiero po całkowitym uregulowaniu należności za dostarczone produkty.

 7. Okres gwarancji dla dostawy zastępczej a więc nowego wyrobu dostarczanego w zastępstwie wadliwego, wynosi 12 miesięcy, jednak nie mniej niż pozostały pierwotny okres gwarancji.

8. Wszystkie wady ujawnione w tym okresie będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. W przypadku bardziej skomplikowanych usterek czas ich usunięcia może się wydłużyć. Dokładny termin usunięcia usterek będzie każdorazowo uzgadniany z klientem.

9. Sposób usunięcia wad i usterek, o którym mowa w pkt. 8 pozostaje w gestii Firmy GENERAŁ SERWIS URBANOWICZ WOJCIECH.

10. Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych podczas zakupu, wynikających z winy producenta.

11. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu wyrobu lub towaru w postaci paragonu lub faktury. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis usterki lub wady.

12. Gwarancja nie uwzględnia wad i usterek powstałych z winy użytkownika, jak również w wyniku:

a) zastosowania wyrobu lub towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego niewłaściwej obsługi,

 b) zmian konstrukcyjnych lub napraw przeprowadzonych przez osoby do tego nieupoważnione,

 c) stosowania elementów pochodzących od innych producentów niż Firma GENERAŁ SERWIS URBANOWICZ WOJCIECH          

d) nieprawidłowego montażu, a zwłaszcza niezgodnego z projektem, wytycznymi montażu oraz sztuką budowlaną,

e) braku lub nieprawidłowej regulacji (użytkownik zobowiązany jest do okresowych regulacji elementów okuć, przynajmniej raz w roku),

f) braku lub nieprawidłowej konserwacji (np. stosowania do mycia niewłaściwych środków czyszczących); użytkownik zobowiązany jest do okresowych konserwacji przynajmniej raz w roku,

 g) działania czynników zewnętrznych takich jak ogień czy substancje chemiczne,

h) zużycia elementów, i) niewłaściwej wentylacji pomieszczenia.

 13. Gwarancja nie obejmuje:

a) regulacji okuć oraz konserwacji okien (użytkownik zobowiązany jest do okresowych regulacji elementów okuć oraz konserwacji wyrobów i towarów, przynajmniej raz w roku),

b) wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu lub nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobów i towarów,
c) usterek mechanicznych dodatkowych elementów stolarki (np. pochwyty, wkładki zamków, automatyka drzwiowa itp.),

d) roszenia szyb tj. parowania szyb zewnętrznych i wewnętrznych, które może wystąpić w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności powietrza z ograniczoną wentylacją,

e) uszkodzeń mechanicznych i pęknięć szyb powstałych w trakcie eksploatacji oraz wad dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi normami,

f) uszkodzeń powstałych w wskutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

14. Gwarancja traci ważność z powodu:

a) wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowań) powstałych po odbiorze wyrobu lub towaru,

 b) zbicia wkładu szybowego,

c) niewłaściwego transportu i przechowywania,

d) nieprawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji,

 15. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.

16. Klient zobowiązany jest do ilościowego oraz jakościowego odbioru wyrobów i towarów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po dokonaniu odbioru. Za wady jawne uważa się niezgodności: ilościowe, wymiarowe, podziałów wewnętrznych, kolorów i funkcji, a także mechaniczne uszkodzenia szyb i profile. Niezgodności te oraz inne wady jawne muszą być zgłoszone przy odbiorze pod rygorem utraty prawa do gwarancji.

 17. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 18. Zobowiązania i odpowiedzialności nabywcy i producenta:

a) nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem oględzin i usunięcia usterek,

b) nabywca zobowiązany jest do zerwania folii ochronnej z profili w ciągu 7 dni od daty zamontowania okien; producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia okien spowodowane nie zdjęciem przez użytkownika folii ochronnych z profili,

c) odpowiedzialność producenta z tytułu usterek wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu towaru, d) producent nie odpowiada za straty powstałe w wyniku usterek okien (np. utrata zysku, koszty naprawy itp.).
Szukaj